load
DOSTALI JSTE DOPIS? ZAVOLEJTE NÁM!

Raport nr 40/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (40/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji na dzień 31 sierpnia 2020 roku

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji (“Emitent”, “Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r., niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) Emitenta na dzień 31 sierpnia 2020 roku, na godzinę 13:00, w Hotelu Wawel Queen, ul. Straszewskiego 12, 31-101 Kraków.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 25 czerwca 2020 roku otrzymał wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki oraz zmianę terminu walnego zgromadzenia Spółki („Wniosek”) od Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego działającego na rzecz:

1. LUMEN POLSKIE PERŁY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

2. LUMEN QUANTUM ABSOLUTE RETURN Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

3. LUMEN QUANTUM NEUTRAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

4. Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

5. LUMEN 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

6. LUMEN Global Macro Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

działającego na podstawie art. 400 §1 kodeksu spółek handlowych, dotyczącym zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki i umieszczenia następujących spraw w porządku obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki;

2. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki

Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego pierwotnie na 29 czerwca 2020 roku, została we Wniosku uzasadniona ekonomiką działania (w tym szczególności ograniczeniem kosztów związanych z odbyciem dwóch walnym zgromadzeń w krótkim okresie czasu), a także trwającą epidemią wirusa SARC-CoV-2. W związku z faktem, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków za kresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji – terminy na m.in. zatwierdzenie sprawozdań finansowych zostały odpowiednio wydłużone, a termin 31 sierpnia 2020 r. mieści się w granicach ustalonych w rozporządzeniu, Zarząd Emitenta ponownie zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na dzień 31 sierpnia 2020 roku z następującym porządkiem obrad:

1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

4/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019;

5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2019;

6/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;

7/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2019;

8/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;

9/ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2019; ZWZ Kancelaria Medius S.A.

10/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019;

11/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019;

12/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki;

13/ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki;

14/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał wraz z treścią projektowanych zmian Statutu Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień oraz wzór formularza do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 1a, pkt 2, pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.