load
DOSTALI JSTE DOPIS? ZAVOLEJTE NÁM!

Raport nr 32/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (32/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. na dzień 29 czerwca 2020 roku

Zarząd Emitenta Kancelaria Medius S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) Emitenta na dzień 29 czerwca 2020 roku, na godzinę 10:00, w lokalu Kan-celarii Notarialnej Tomasz Kurnicki, Mateusz Olszewski, z siedzibą w 30-040 Kraków, ul. Królew-ska 23 nr lok. 1.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Syste-mu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.