load
DOSTALI JSTE DOPIS? ZAVOLEJTE NÁM!

Raport bieżący nr 5/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (5/2020) Informacja nt. wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność GK Kancelaria Medius S.A.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd GK Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: “Emitent”) informuje i przekazuje do publicznej wiadomości, iż zgodnie z aktualną na dzień 20 marca 2020 roku oceną, skutki ogłoszonej przez Światową Organizację Zdrowia WHO pandemią koronowirusa COVID-19 mogą mieć bardzo istotny wpływ na przyszłe wyniki, a także na płynność finansową Grupy.

Zgodnie ze stanem na dzień 20 marca 2020 roku:

Hiszpania:

Działalność spółki zależnej od Emitenta, Medius Collection S.L. (dalej: ,,MediusES”) z siedzibą w Madrycie- Hiszpania, która odpowiada za 65% aktywów GK Emitenta na dzień 20 marca 2020 roku bardzo dotkliwie odczuwa skutki pandemii. MediusES zamknął biuro i skierował wszystkich pracowników do pracy zdalnej. W ocenie zarządu zespół spółki MediusES może w 100% wykonywać prace na poziomie departamentu call center, jednakże praca departamentu prawnego jest na chwilę obecną wstrzymana. MediusES obsługuje ok. 140 tys. spraw w Hiszpanii, w ok. 116 tys. spraw wszczęto postępowanie sądowe. Ograniczenie pracy przez sądy, a także przez samo MediusES będzie miało negatywny wpływ na GK Emitenta, jednakże najpoważniejszym aspektem jest spadek dynamiki wpłat w okresie od 16 marca 2020 o ok. 90%. Jednocześnie zarząd MediusES stale monitoruje wszystkie procesy operacyjne.

Polska:

Działalności spółki Kancelaria Medius S.A. (dalej: ,,MediusPL”) z siedzibą w Krakowie która odpowiada za 31% aktywów GK Emitenta na dzień 20 marca 2020 roku kontynuuje działalność zgodnie ze wszystkimi założeniami. Część pracowników odpowiedzialnych za działy księgowości, finansów, IT, zarządzania aktywami wykonuje pracę z domu. Jednakże zgodnie z rekomendacją Ministra Sprawiedliwości skierowaną do organów sądowych, zalecono pracownikom wymiaru sprawiedliwości pracę zdalną, co może przełożyć się w najbliższym czasie na zmniejszenie dynamiki spłat na etapie egzekucyjnym. Jednocześnie zarząd MediusPL stale nadzoruje wszystkie procesy operacyjne MediusPL.

Czechy:

Działalności spółki zależnej Medius Office Collection s.r.o. (dalej: MediusCZ) z siedzibą w Pradze, która odpowiada za 4% aktywów GK Emitenta na dzień 20 marca 2020 roku kontynuuje działalność zgodnie ze wszystkimi założeniami. Część pracowników działu call center wykonuje pracę z domu. Jednakże zgodnie z rekomendacją Ministra Sprawiedliwości skierowaną do organów sądowych, zalecono pracownikom wymiaru sprawiedliwości pracę zdalną, co może przełożyć się w najbliższym czasie na zmniejszenie dynamiki spłat na etapie egzekucyjnym. Jednocześnie zarząd MediusCZ stale nadzoruje wszystkie procesy operacyjne MediusCZ.

Meksyk:

Działalności spółki Medius Collection Mexici SA, de C.V (dalej: ,,MediusMX”) z siedzibą w Meksyku na dzień

20 marca 2020 roku kontynuuje działalności zgodnie z wszystkimi założeniami i nie odczuwa skutków pandemii.

Emitent wskazuje przy tym, iż powyższa ocena została sporządzona zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, przy czym rozmiar wpływu jest nieznany i niemożliwy do oszacowania oraz uzależniony jest od czynników w przyszłości, które pozostają poza wpływem lub kontrolą ze strony Emitenta.

Zarząd Emitenta będzie na bieżąco analizował sytuację Spółki i jej Grupy Kapitałowej w związku

z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19, a także podejmował decyzję związane z ochroną aktywów spółki.

Ewentualne nowe uwarunkowania, istotnie wpływające na generowane wyniki finansowe i sytuację finansową Emitenta, zostaną zakomunikowane w trybie przewidzianym do przekazywania tego rodzaju informacji.