load
DOSTALI JSTE DOPIS? ZAVOLEJTE NÁM!

Raport bieżący nr 22/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (22/2020) Złożenie przez Emitenta oświadczenia o uznaniu wierzytelności

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (“Emitent”, “Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 17/2020 z dnia 14 lipca 2020 roku informuje, iż w wyniku realizacji obowiązku wynikającego z art. 86 ust. 2 pkt 9 ustawy – Prawa restrukturyzacyjnego (dalej jako: “p.r.”), Emitent złożył do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych oświadczenie, że Emitent uznaje wszystkie wierzytelności zamieszczone w spisie wierzytelności sporządzonym przez nadzorcę sądowego wyznaczonego w postępowaniu układowym prowadzonym wobec Emitenta, co do zasady, jak i co do wysokości.

Informacja na temat tego, czy w stosunku do wierzycieli umieszonych w spisie wierzytelności zachodzą okoliczności wskazane w: art. 80 ust. 3 p.r., tj. istnienie wierzytelności współdłużnika, poręczyciela, gwaranta i banku; art. 109 ust. 1 p.r., tj. zmiana osoby wierzyciela a prawo głosu; art. 116 p.r., tj. wyłączenie prawa głosu w sprawach dotyczących układu, znajdują się na poszczególnych kartach spisu wierzytelności.