load
DOSTALI JSTE DOPIS? ZAVOLEJTE NÁM!

Raport bieżący nr 21/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (21/2020) Zawarcie porozumienia w sprawie spłaty zobowiązań z tytułu kary umownej

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: “Spółka”) informuje, iż w dniu 29 września 2020 r. Spółka:

a) otrzymała od LUMEN Profit 30 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (“LP30 NSFIZ”) żądanie i wezwanie do zapłaty kary umownej w wysokości 48.461.996,22 zł wynikającej z nieobjęcia przez Spółkę certyfikatu inwestycyjnego wyemitowanego przez LP30 NSFIZ w ramach emisji gwarancyjnej w rozumieniu umowy gwarancyjnej zawartej przez Spółkę w dniu 14 lutego 2018 r. z LP30 NSFIZ;

b) podpisała z LP30 NSFIZ oraz Medius Collection S.L. porozumienie w sprawie rozliczenia zobowiązań z tytułu kary umownej o której mowa w pkt (a) powyżej (“Porozumienie”).

Na zasadach i warunkach przewidzianych w Porozumieniu, Spółka zobowiązała się do uznania zobowiązań wobec LP30 NSFIZ z tytułu kary umownej w wysokości 33.592.677 zł. Spółka kwestionuje i uznaje za niezasadne zobowiązania wobec LP30 NSFIZ z tytułu kary umownej w kwocie przewyższającej 33.592.677 zł w ramach prowadzonego przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowo-Restrukturyzacyjnych postępowania układowego (o którym to postępowaniu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 15/2020 z dnia 29 maja 2020 r.). Wysokość zobowiązań Spółki z tytułu kary umownej w części uznanej przez Spółkę zostanie następnie zgodnie z Porozumieniem pomniejszona o wysokość wolnych środków do wykupu w LP30 NSFIZ wedle stanu na dzień 31 sierpnia 2020 r.

Ponadto na mocy Porozumienia Spółka zobowiązała się do:

a) złożenia LP30 NSFIZ żądania wcześniejszego wykupu certyfikatów inwestycyjnych serii B w LP30 NSFIZ posiadanych przez Spółkę, po wprowadzeniu takiej możliwości do statutu LP30 NSFIZ; oraz

(b) (po spełnieniu się warunków zawieszających wskazanych w Porozumieniu) do zawarcia pisemnej umowy kompensaty wierzytelności LP30 NSFIZ z tytułu kary umownej z wierzytelnością Spółki wobec LP30 NSFIZ z tytułu wpłaty na poczet wykupu certyfikatów inwestycyjnych serii B w LP30 NSFIZ posiadanych przez Spółkę, do wysokości wierzytelności Spółki wobec LP30 NSFIZ z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych serii B w LP30 NSFIZ posiadanych przez Spółkę.