load
DOSTALI JSTE DOPIS? ZAVOLEJTE NÁM!

Raport bieżący nr 12/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (12/2020) Zawarcie porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia finansowego Spółki

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2020 z dnia 5 maja 2020 r. Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (“Spółka”, “Emitent”), informuje, że w dniu 8 maja 2020 r. zostało zawarte porozumienie (“Porozumienie”) pomiędzy Emitentem i jego spółką zależną Medius Collection S.L. z siedzibą w Madrycie oraz trzema obligatariuszami uprawnionymi z wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii M, O i P (“Obligatariusze”). Przedmiotem Porozumienia było określenie zasad spłaty zadłużenia finansowego Spółki wobec obligatariuszy, którzy na dzień opublikowania niniejszego raportu bieżącego posiadają niezaspokojone i wymagalne wierzytelności wobec Spółki z tytułu spłaty wartości nominalnej wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii M, O i P łącznie na kwotę 10.760.000 euro wraz z należnymi odsetkami (“Wierzytelność z tytułu obligacji”) oraz zobowiązanie Obligatariuszy do powstrzymania się od czynności egzekucyjnych.

Na mocy wspomnianego wyżej Porozumienia Obligatariusze zobowiązali się do czasowego powstrzymania się od podejmowania czynności w celu przymusowego dochodzenia przysługujących im Wierzytelności z tytułu obligacji. Jednocześnie w Porozumieniu ustalone zostały zasady spłaty Wierzytelności z tytułu obligacji przysługujących Obligatariuszom, zgodnie z którymi Obligatariusze będą uprawnieni do otrzymywania części przychodów uzyskiwanych z tytułu portfeli wierzytelności, które objęte są zastawami na rzecz Obligatariuszy.

W ocenie zarządu Spółki zawarcie Porozumienia pozwoli na ustabilizowanie sytuacji Spółki i ułatwi prowadzenie bieżącej działalności polegającej na serwisowaniu wierzytelności na wszystkich rynkach, na których działa Spółka i jej spółki zależne.