load
DOSTALI JSTE DOPIS? ZAVOLEJTE NÁM!

Raport bieżący nr 11/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (11/2020) Otrzymanie żądań obligatariuszy dotyczących wykupu obligacji serii M, obligacji serii O oraz obligacji serii P

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (“Spółka”, “Emitent”), informuje, iż w dniu 5 maja 2020 roku do Spółki wpłynęło sześć żądań od łącznie trzech obligatariuszy Emitenta (“Obligatariusze”) wzywających Emitenta do spełnienia świadczeń pieniężnych z tytułu obligacji tj. łącznie 3.500 obligacji serii M o wartości nominalnej 3.500.000 EUR, 2.360 obligacji serii O o wartości nominalnej 2.360.000 EUR oraz 4.900.000 obligacji serii P o wartości nominalnej 4.900.000 EUR, w związku z niewykonaniem przez Emitenta zobowiązań z ww. obligacji oraz w związku z zaistnieniem sytuacji, które stanowią podstawę do wcześniejszego wykupu ww. serii obligacji zgodnie z ich warunkami emisji obligacji.

Szczegółowa informacja poniżej:

W dniu 5 maja 2020 roku do Spółki wpłynęły dwa wezwania do zapłaty wystawione przez obligatariusza Emitenta, żeby w terminie trzech dni roboczych od otrzymania żądania zapłaty uregulować należności z tytułu:

a) 2.100 sztuk obligacji serii M w łącznej kwocie 2.100.000,00 EUR oraz zapłaty narosłych i niezapłaconych odsetek od ww. obligacji w kwocie 30.341,70 EUR wyliczonych na dzień wezwania oraz powiększonych o ewentualne należne odsetki za opóźnienie;

b) 1.180 sztuk obligacji serii O w łącznej kwocie 1.180.000,00 EUR oraz zapłaty narosłych i niezapłaconych odsetek od ww. obligacji w kwocie 14.011,20 EUR wyliczonych na dzień wezwania oraz powiększonych o ewentualne należne odsetki za opóźnienie.

W dniu 5 maja 2020 roku do Spółki wpłynęły trzy wezwania do zapłaty wystawione przez obligatariusza Emitenta, żeby w terminie trzech dni roboczych od otrzymania żądania zapłaty uregulować należności z tytułu:

a) 1.400 sztuk obligacji serii M w łącznej kwocie 1.400.000,00 EUR oraz zapłaty narosłych i niezapłaconych odsetek od ww. obligacji w kwocie 20.227,80 EUR wyliczonych na dzień wezwania oraz powiększonych o ewentualne należne odsetki za opóźnienie;

b) 1.180 sztuk obligacji serii O w łącznej kwocie 1.180.000,00 EUR oraz zapłaty narosłych i niezapłaconych odsetek od ww. obligacji w kwocie 14.011,20 EUR wyliczonych na dzień wezwania oraz powiększonych o ewentualne należne odsetki za opóźnienie;

c) 4.655 sztuk obligacji serii P w łącznej kwocie 4.655.000,00 EUR oraz zapłaty narosłych i niezapłaconych odsetek od ww. obligacji w kwocie 71.199,65 EUR wyliczonych na dzień wezwania oraz powiększonych o ewentualne należne odsetki za opóźnienie.

W dniu 5 maja 2020 roku do Spółki wpłynęło jedno wezwanie do zapłaty wystawione przez obligatariusza Emitent, żeby w terminie trzech dni roboczych od otrzymania żądania zapłaty uregulować należności z tytułu:

a) 245 sztuk obligacji serii P w łącznej kwocie 245.000,00 EUR oraz zapłaty narosłych i niezapłaconych odsetek od ww. obligacji w kwocie 3.747,35 EUR wyliczonych na dzień wezwania oraz powiększonych o ewentualne należne odsetki za opóźnienie.