load
DOSTALI JSTE DOPIS? ZAVOLEJTE NÁM!

Raport nr 27/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (27/2020) Kancelaria Medius S.A. w sprawie zmiany terminu NWZ oraz zmiany porządku obrad

Zarząd Emitenta Kancelaria Medius S.A. (“Emitent”, “Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r., niniejszym informuje o zmianie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta (“NWZ”) zaplanowanego na dzień 14 maja 2020 roku, na godzinę 10:00, w siedzibie Spółki – BUDYNEK EXCON, ul. Babińskiego 69, 30-393 Kraków. Nowy termin NWZ został ustalony na dzień 10 czerwca 2020 r., na godzinę 10:00.

Zmianie uległ również porządek obrad NWZ. Miejsce NWZ pozostaje bez zmian.

Zarząd Spółki ponadto informuje, że w związku ze zmianą terminu NWZ zmianie ulegają terminy na podejmowanie czynności przez akcjonariuszy celem realizacji praw opisanych w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ.

Zmiana terminu NWZ uzasadniona jest otrzymaniem przez spółkę w dniu 11 maja 2020 r. żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki od jednego z akcjonariuszy Spółki w trybie art. 385 § 3 k.s.h. i umieszczenia w porządku obrad zgromadzenia punktu „Wybór rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami”. Z uwagi na ekonomikę działania, zarząd Spółki uznał za wskazane, aby zamiast dwóch następujących po sobie walnych zgromadzeń o częściowo pokrywającym się porządku obrad, odbyć jedno zgromadzenie. Uzasadnienie to wynika również z zasady wygaśnięcia mandatów dotychczasowych członków rady nadzorczej w przypadku wyboru członka rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Ponadto odbycie jednego walnego zgromadzenia Spółki zamiast dwóch jest również uzasadnione potrzebą ograniczania zgromadzania się z uwagi na obowiązujący od dnia 20 marca 2020 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Uwzględniając powyższe, Zarząd Spółki zwołuje na dzień 10 czerwca 2020 r. na godzinę 10:00 NWZ, które odbędzie się w siedzibie Spółki – BUDYNEK EXCON, ul. Babińskiego 69, 30-393 Kraków.

Porządek obrad:

1/ otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2/ wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

4/ podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki;

5/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami;

6/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na miejsca nieobsadzone w głosowaniu oddzielnymi grupami przez akcjonariuszy, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami;

7/ podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki;

8/ podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki;

9/ podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki;

10/ zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rozpatrywanie punkt 7 porządku obrad będzie bezprzedmiotowe w przypadku, gdy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uprzednio poweźmie uchwały wskazane w pkt 5 oraz 6 porządku obrad.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na NWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.