load
DOSTALI JSTE DOPIS? ZAVOLEJTE NÁM!

Raport nr 26/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (26/2020) Niewykonanie częściowego wykupu obligacji serii O w terminie

Zarząd Kancelaria Medius S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2020 roku mija termin wykupu wraz z należnymi odsetkami 100 sztuk obligacji na okaziciela serii O o łącznej wartości nominalne 100.000 euro. Jednakże w związku z podjęciem decyzję o zaprzestaniu wykonywania zobowiązań finansowych wobec obligatariuszy, o której to decyzji Emitent informował raportem ESPI nr 7/2020 w dniu 6 kwietnia 2020 roku, Emitent nie dokonał wykupu wraz z należnymi odsetkami 100 sztuk obligacji na okaziciela serii O.

Termin wykupu 100 obligacji serii O wynika z terminów wykupu obligacji serii O wskazanych w „Warunkach Emisji Obligacji serii O” i nie ma charakteru przedterminowego wykupu. „Warunki Emisji obligacji serii O” przewidują comiesięczne terminy wykupu części obligacji serii O, aż do dnia ich całkowitego wykupu i umorzenia.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 4) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.