load
DOSTALI JSTE DOPIS? ZAVOLEJTE NÁM!

Uchwała Zarządu KME o wyrażeniu zgody na zmianę WEO serii N

Uchwała nr 1/03/2021
Zarządu spółki
KANCELARIA MEDIUS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 marca 2021 roku
w sprawie zmian warunków emisji obligacji serii N

W związku z Uchwałą Zarządu Spółki nr 26/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. oraz Uchwałą Zarządu Spółki nr 2/2018 z dnia 26 lutego 2018 r., działając na podstawie art. 67 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, Zarząd spółki KANCELARIA MEDIUS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

§ 1.

1. Zarząd spółki KANCELARIA MEDIUS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie, ul. dr. Józefa Babińskiego 69, 30-393 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000397680, z kapitałem zakładowym 7.305.971,00 zł oraz numerem REGON: 121850740, NIP: 6793070026 (dalej jako: „Spółka” lub „Emitent”), postanawia o zmianie Warunków Emisji Obligacji Serii N,
zgodnie z Uchwałą numer 6 z dnia 3 marca 2021 roku Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii N wyemitowanych w dniu 7 marca 2018 roku przez Emitenta.

2. Zarząd Spółki niniejszym uchwala i przyjmuje zmianę Warunków Emisji Obligacji Serii N,zgodnie z Uchwałą numer 6 z dnia 3 marca 2021 roku Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii N wyemitowanych w dniu 7 marca 2018 roku przez Emitenta, zawartą w protokole ze Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii N, którego wypis stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
1. Wypis aktu notarialnego z dnia 3 marca 2021 roku sporządzonego przez zastępcę notarialnego Michała Chowaniec, zastępcę Pawła Sawickiego notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, Rep. A nr 3430/2021, obejmującego protokół oraz uchwałę Zgromadzenia Obligatariuszy.
___________________________ ___________________________
Prezes Zarządu Przemysław Edward Dąbrowski
Członek Zarządu Marcin Leszek Tokarek