load
DOSTALI JSTE DOPIS? ZAVOLEJTE NÁM!

List do obligatariuszy serii L

Szanowni Państwo,

W ostatnich tygodniach kontaktowali się Państwo z nami w celu uzyskania informacji na temat wykupu obligacji i spłaty odsetek serii L.

Na wstępie pragnę Państwa poinformować, że w dniu 29 maja 2020 r. Sąd Rejonowy dla KrakowaŚródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowo-Restrukturyzacyjnych otworzył postępowanie układowe Kancelarii Medius S.A (“Spółka”) (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 15/2020 z dnia 29 maja 2020 r). Wybuch pandemii COVID-19 za skutkował wstrzymaniem gospodarki co doprowadziło do istotnego spadku odzysków wierzytelności przez Spółkę. Pragnę zwrócić uwagę na fakt, że ponad połowa posiadanych przez nas wierzytelności to portfele hiszpańskie. Spadek odzysków negatywnie wpłynął na płynność Spółki a w rezultacie Zarząd złożył wniosek o wszczęcie postępowania układowego.

W tej chwili opracowujemy plan naprawczy oraz nową strategię dla Grupy KME SA. Jej główne cele to powrót Spółki do bieżącej działalności, jej dalszy rozwój oraz uregulowanie zobowiązań wobec jej wierzycieli.

W obecnej chwili nie dysponujemy wystarczającym poziomem środków finansowych, który pozwoliłby na wykup obligacji i spłatę odsetek. Pragnę jednocześnie podkreślić, że Spółka kontynuuje wszystkie działania windykacyjne.

Przechodząc bezpośrednio do zadawanych przez Państwa pytań pragnę poinformować, że zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji Serii L (“Warunki Emisji”), wszelkie zawiadomienia skierowane przez Inwestorów lub Obligatariuszy do Emitenta powinny być przekazane w formie pisemnej, w oryginale, podpisane przez Inwestora lub Obligatariusza oraz przekazane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub bezpośrednio za pokwitowaniem odbioru na adres Emitenta. Ze względu na trwającą pandemię COVID-19 będziemy również akceptować zapytania kierowane do nas drogą elektroniczną.

Z uwagi na fakt, że Obligacje Serii L są notowane na rynku Catalyst, każde zapytanie do Emitenta związane z kwestią wykupu powinno być poparte dokumentami potwierdzającymi fakt posiadania Obligacji Serii L (np. poprzez oryginał aktualnego świadectwa depozytowego). Spółka podkreśla, że musi mieć możliwość chociażby wstępnej weryfikacji czy konkretna osoba kierująca do niej zapytanie jest obligatariuszem. W korespondencji skierowanej do Emitenta prosimy o zachowanie przewidzianej w Warunkach Emisji formy komunikacji.

Zgodnie z Warunkami Emisji, po otrzymaniu od Państwa zapytań odpowiemy na nie poprzez opublikowanie raportu bieżącego lub raportu okresowego w sposób przewidziany regulaminem ASO NewConnect, oraz na stronie internetowej Emitenta. Prosimy zatem o śledzenie raportów bieżących oraz naszej strony internetowej w zakładce “Relacje Inwestorskie/Spółka/Postępowanie układowe”. Przy okazji chcemy poinformować, że w celu poprawy komunikacji z Państwem, uruchamiamy dodatkową zakładkę na nasze stronie www – „Postępowanie układowe”, w sekcji Relacje Inwestorskie\Spółka.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że z związku z otwartym w dniu 29 maja 2020 postępowaniem układowym Emitenta, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowo-Restrukturyzacyjnych wyznaczył spółkę Alerion sp. z o.o. na kuratora obligatariuszy Emitenta.

Pozdrawiamy

Zarząd Kancelaria Medius SA w restrukturyzacji